แหล่งสำคัญในการศึกษาของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาท. Teera-kiat Jareonset-tasin กล่าวว่ากระทรวงจะเพิ่มความกังวลกับ NACC เนื่องจากสมาชิกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งมาจากภาคเอกชน พวกเขาไม่ต้องการยื่นประกาศเรื่องสินทรัพย์ หากมีการบังคับใช้กฎใหม่พวกเขาจะออกไป ตามที่ธีรเกียรติ์กระทรวงไม่สามารถละเลยภาคเอกชนได้เพราะเป็นแหล่งสำคัญในการศึกษาของประเทศ

เนื่องจากพระสังฆราชสังฆราชเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเขาจะต้องยื่นคำบอกกล่าวต่อ NACC ด้วย นายประยุทธซึ่งเป็นหัวหน้าสภาแห่งชาติเพื่อสันติและความมั่นคงและมีอำนาจพิเศษเป็นหัวหน้าของตนแสดงความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะหาแนวทางแก้ไขก่อนที่กฎใหม่จะมีผล อย่างไรก็ตามในขณะที่ทาง NACC ได้สัญญาว่าจะฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายประธานฯ นายพลวัฒน์พลวัฒน์ประสารไตรศาสตร์กล่าวว่ากฎฉบับใหม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎบัตรฉบับใหม่